Opdatering vedrørende opgangsdøre og vinduer

Kære alle,

Bestyrelsen har nu fået gennemgået alle opgangsdører- og vinduer. Alt er blevet justeret, termostaterne er blevet installeret og alle fejl rettet. 

Vi har i en længere periode, allerede efter første “overlevering” forsøgt at få samlet alle parter, men det har vist sig at være en større udfordring end ventet. 

Der ligger nu en klar aftale om at når der opstår fejl skal de udbedres med det samme. Vi er nu i tæt dialog med elektrikeren og vores faste kontaktperson er Nikolai som nogen er af jer formodentlig har mødt.

Man fejlmelder bestyrelsen: bestyrelse@efrentemester.dk Brug venligst ikke facebook til at fejlmelde.

Se venligst nedenstående referat fra gennemgangen:

Tilstede ved gennemgangen var:

  • Lars – Eilar Thomsen
  • Lars – Installatøren
  • Filip – Vicevært
  • Alexander – Bestyrelsen
  • Martin – Gaihede.

Lars – Installatøren gennemgik kort, hvordan styreenhed til vinduesopluk fungere samt udleverede manual til Filip i papir.  Det blev aftalt at den fremsendes digitalt også.

Lars – Eilar Thomsen udleverede ”brikker” til Filip, der kan monteres bag betjeningsknapper så der ikke utilsigtet kan ændres på indstillinger.

Det er aftalt at styreenhed placeres på bagvæg ved elevator i en højde af 180cm.

Styreboks indstilles til nedenstående værdier.

  • Vindhastighed sættes til 6m/s.
  • Indvendig temperatur 20 grader.
  • Udvendig temperatur 5 grader.

Mulighed for at etablere dørtryk for åbning af døre i opgang 19a, 19b og 14 blev drøftet, grundet at når der børn, anvender repos til leg går dørene op og giver adgang til trafikeret vej.

Der blev også drøftet, hvorvidt der skal monteres dørhåndtag/knop udvendigt på døre, bestyrelsen vender tilbage vedr. ovenstående.

De bedste hilsner 

Bestyrelsen Rentemestergården 

Kh Alexander 😊


Storskrald

Fredag kommer der en container til storskrald. Containeren vil blive placeret ved vendepladsen ved Rentemestervej 21A og vil blive afhentet og tømt mandag den 31. maj 2021.

Mvh Bestyrelsen

Til Thoravej 4,6 og 10

Opskuring og ny polish i opgangen

Tirsdag D.25 og Onsdag D.26/5 bliver opgangene Thoravej 4,6 og 10 skuret op og der kommer ny polish på.

Sørg da venligst for at opgangene er ryddet.det gælder også måtter planter o.s.v

Da gulvet skal ligges i blød, skal alt fjernes.

Vi ligger ny polish på fra kl. 23:00 til 02:00 derfor må man ikke gå på gang arealet.

Har du spørgsmål, ring 27139780

Mvh. Filip Palm Thomasberg.

Buske i store gård

jeg har talt med dem der har stået for de nye tresser, han har lovet at fjerne hæk afklip på tirsdag.

Vh Filip

Nyt fra bestyrelsen April

Kære alle,

Hermed seneste nyt fra bestyrelsen efter bestyrelsesmødet den 27/4.

Vi har budt velkommen til Alexander Behrang som nyt bestyrelsesmedlem, efter at Michael valgte at trække sig fra arbejdet.

Alexander har påtaget sig opgaven med at håndtere nøgler, navneskilte, adgang til p-hus m.v. Alexander kan kontaktes på mailen: Alexander@efrentemester.dk

Ifølge planen for genåbning af samfundet, vil det først være muligt at samle hele foreningen efter sommerferien. Vi planlægger derfor at afholde generalforsamlingen ultimo august. Mere info herom, når vi har aftalt den eksakte dato med DEAS.

Nye opgangspartier: De nye opgangspartier er færdiginstallerede og projektet er afleveret til bestyrelsen. Vi synes det pryder facaderne, og det er en fornøjelse, at dørene åbner af sig selv, når man skal ud. Vi oplever fortsat en række indkøringsproblemer og misforståelser, som skal rettes op. Bestyrelsen laver derfor en yderligere gennemgang med byggerådgiveren, for at sikre, at konstaterede fejl og mangler på både døre og dørtelefoner bliver håndteret under garantiperioden og løst så hurtigt som muligt. Derudover laver vi beskrivelser, der bl.a. sikrer, at man ikke tvangsåbner dørene. Det kan dørpumperne nemlig ikke holde til.

Vi er også ved at udskifte de gamle dør nr. skilte. I løbet af måneden vil de sidste skilte blive skiftet ud med nye.

Vi har besluttet, at vi vil anvende byggerådgivere til de større projekter, som skal foretages. Det vil sige, at vi byder opgaven ud til minimum tre byggerådgivere. Den valgte byggerådgiver står herefter for beskrivelse af projektet, udbud og kvalificeret vurdering af indkomne tilbud. Opgaven vil også omfatte byggestyring og kontrol med den valgte entreprenør. Dermed sikrer vi så professionel en gennemførsel som muligt og vi sikrer samtidig at udvælgelsen ikke bliver subjektiv.

Vi ønsker at skabe projektgrupper blandt foreningens medlemmer for at idé-generere og håndtere projekterne. Disse grupper bliver så supporteret af den professionelle rådgiver, som vælges til hvert projekt. Planen er at skabe 2 projektgrupper for kommende projekter for at nå i mål med foreningens vision.

Vinduesudskiftning: Vi ønsker at igangsætte dette arbejde så hurtigt som muligt og vil gerne have 3-5 frivillige, som kunne tænke sig at være med til at sikre en så hurtig og sikker gennemførsel af denne del af visionen som muligt.

Haveprojekt: Også her vil vi gerne have 3-5 frivillige. Opgaven her har mere kreativ karakter indledningsvis, og vi forventer først at selve fornyelsen skal ske, når vi er færdige med vinduesudskiftning. Skriv til bestyrelse@eftrentemester.dk, hvis du har lyst til at være med i en af grupperne. Samtidigt er der også igangsat et altanprojekt vol. 2. Det er

Ina fra RMV19A som står for dette. Henvend jer til Ina, hvis i ønsker at være med og i ikke har tilmeldt jer endnu.

Nu hvor foråret er skudt i gang, har vi modtaget en del henvendelser omkring terrasser og beplantning. Det oprindelige forslag omkring terrasser giver anledning til fortolkningsspørgsmål, og vi bestræber os på at respektere forslaget og samtidig at tage hensyn til fællesarealer, kørearealer, fælles plantebede, m.v. når vi afgiver svar. Det håber vi, at der er forståelse for.

Vi har afsat en sum penge til beplantning af tommer bede, som vil blive genplantet til efteråret, hvor vi kan plante uden at skulle vande hver dag henover sommeren. Det nyanlagte bed vil blive tilsået med sommerblomster, så det ikke står tomt hele sommeren. Vi har også afsat penge til de indendørs plantekasser på reposerne.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelse@efrentemester.dk, hvis i har en tom blomsterkumme på etagen.

Vicevært: Vi har fornyet og ændret aftalen med vores vicevært Filip. Vi har nu fået kortlagt opgaverne, så vi sammen med Filip kan sikre en mere struktureret tilgang til løsning af foreningens behov. Vi glæder os til en ny tid i vores samarbejde med Filip med klare rammer og høj tillid. Filips arbejde vil blive delt op i ”sort dag” om mandagen, hvor han vil koncentrere sig om indedørs arealerne og skurene samt ”grøn dag” om torsdagen, hvor han vil koncentrere sig om de grønne arealer og gårde. Derudover er han til rådighed ad hoc, efter behov. Som noget nyt har Filip telefontid hver mandag og torsdag i tidsrummet 10-12.00.

Vi har fået gjort hovedrent i alle opgange. Fremover vil den ugentlige rengøring ikke være en del af viceværtens arbejde, men blive udført af vores nye samarbejdspartner. Der vil blive gjort rent i alle opgange hver uge lørdag eller søndag mellem 10-18. Rengøring består af støvsugning, aftørring af flader, balustre og gulvvask.

Cykelparkering: Vi arbejder fortsat på at etablere mere cykelparkering i foreningen. Vi arbejder på at udvide cykelskuret i den store gård, og på at finde andre alternative cykelskure. Vi henstiller som altid til, at alle cykler i videst muligt omfang parkeres på de afmærkede cykelpladser.

Affald: Vi har til stadighed udfordringer med overfyldte affaldsbeholdere og storskrald. En væsentlig del af viceværtens tid går derfor til at rydde op efter de beboere, som ikke følger anvisningerne. Som et tillæg til dette brev, har vi lavet en samlet beskrivelse af, hvilke ændringer vi er i gang med at implementere.

På bestyrelsens vegne

Morten

Storskrald (møbler, brandbart inventar, ikke byggeaffald eller hårde hvidevarer) Der er løbende problemer med afhentning af storskrald fra det nuværende ”Storskraldsrum”. Dels bliver der deponeret andet affald end storskrald, og dels er både lofthøjden for lav og døråbningerne for små til, at renovationen kan afhente det.

Det betyder helt enkelt, at viceværten bruger alt for meget tid på at tømme rummet, sortere og gøre klar til afhentning.

Vi vil derfor gøre storskraldsrummet til cykelparkering og lave en anden storskraldsordning i tråd med, hvad man gør andre steder.

Fra og med nu, bliver storskrald afhentet én gang om måneden. Det bliver den første mandag i måneden, første gang i juni.

Storskraldet afhentes på vendepladsen ved 21E og kan stilles der søndagen forinden efter 15:00 og indtil 06:00 mandag morgen, den første mandag i måneden. Der skal være 2 bunker, 1 med rent træ og en med andet(møbler, mm)

Farligt Affald (gasflasker, blækpatroner, kemi affald mm)

Afleveres i P-huset til højre for porten

Elektronik, hårde hvidevarer, byggeaffald, tøj, m.m.

Afleveres på den kommunale genbrugsstation og er ikke en del af ejerforeningens service til beboerne.

Øvrigt affald

Øvrigt affald sorteres og placeres i de respektive beholdere, som er placeret i aflåste skralderum.

Af hensyn til kapaciteten, har vi sat skilte op, der viser hvilke ejendomme, der bør aflevere sit skrald, hvor. Vi henstiller til, at I respekterer dette, da vi ellers oplever en meget skæv fordeling af mængden af skrald i de forskellige rum. Nogle er overfyldte, andre er knap fyldte.

Vi henstiller i øvrigt til, at man ikke deponerer affald på gulvene, men kun i beholdere. Overfyldte beholdere, som ikke kan lukkes kalder på rotterne.

Så for alles skyld, beder vi Jer respektere dette. Kontakt gerne viceværten, hvis i oplever fyldte beholdere.

Nyt fra bestyrelsen

Kære alle,

Endnu en måned er gået, og foråret er over os.

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet, håber vi på at vi kan afholde generalforsamling inden udgangen af maj, men det kommer til at afhænge af forsamlingsforbuddet.

Det er glædeligt, at der er kommet så mange forslag til behandling på generalforsamlingen, og vi synes det er rigtigt at vente med afholdelse, til vi kan mødes fysisk og diskutere forslagene i fællesskab.

Bestyrelsen er gået i gang med at invitere forslagsstillere til et kort møde, hvor vi gennemgår indhold og motiv for forslagene, så vi sikrer en så smidig en gennemførsel af generalforsamlingen som muligt.

På seneste bestyrelsesmøde fremlagde Ina ideerne bag et forslag om et nyt altanprojekt. Ifølge DEAS kræver det en ny beslutning på generalforsamlingen. Der er pt. 20 interesserede ejere, og vi har besluttet at give et forhåndstilsagn, som projektgruppen kan arbejde med i forhold til udarbejdelse af projektmateriale, ansøgning til kommunen mm.

På næste bestyrelsesmøde vil vi nedsætte to projektgrupper, som kan arbejde videre med og lede gennemførslen af foreningens vision. Det drejer sig om renovering af opgange, udskiftning af vinduer og haveprojekt.

Vi arbejder med at synliggøre leverandøraftaler og tage de eksisterende aftaler op til revision. Vi arbejder blandt andet på at samle alle leverandør- og serviceaftaler, sådan at det er nemt for enhver tid siddende bestyrelse, at få et samlet og overskueligt overblik over hvilke aftaler der er indgået og hvilke aftaler foreningen er bundet af. Det er et tidskrævende arbejde, men det skal være med til at sikre både at vi får den rigtige kvalitet og den rigtige pris for opgaverne.

Rengøring af opgangene er også under lup samtidigt med, at vi forsat arbejder med at skabe struktur på viceværtens opgaver. Der kommer til at blive foretaget en hovedrengøring i alle opgangene ultimo april, hvor også effekter, som ikke må være placeret i opgangene, vil blive fjernet.

Udskiftning af opgangspartierne er ved at være færdiggjort. Michael har lovet at køre projektet til ende, selvom han har meldt sig ud af bestyrelsen. Projektet har affødt en del henvendelse om nye døre og dørtelefoner, som Michael håndterer. Tak for det!

Nye nøglebrikker skal ligesom systemnøglerne bestilles gennem Filip.

Vi arbejder på at udvide arealet til cykler, da oprydning af opgangene har medført et væsentligt større behov for udvendig cykelparkering. Mere herom senere.

Derudover vil der blive sat en låge op til trekanten, idet vi ikke ønsker besøg af kvarterets hunde på fodboldbanen.

Vi har revideret budgettet for 2021, hvor driften forventes at balancere med de ordinære indtægter. Budgettet bliver præsenteret på generalforsamlingen, men vi lægger det ud på hjemmesiden, så man kan gennemgå det og stille spørgsmål, hvis man ønsker det.

På bestyrelsens vegne.

Morten Brix

Tilbud om fælles anlæggelse af små terrasser.

Kære alle,
Vi har accepteret et tilbud på anlæg af terrasser for stuelejligheder.Hvis der skulle være nogen der ikke har meldt sig, men som gerne vil støde til og få lavet deres terrasse, må de gerne kontakte mig. Enten på Facebook eller på frederikholm03@gmail.com. Senest mandag den 12. april klokken 12.00. 

Prisen per kvm er cirka 815 kr og den maksimale størrelse af terrasserne er 480×180. Dvs en pris for fuld størrelse er cirka kr. 6.250.

Det er planen at de opstarter arbejdet i uge 16 og forventes færdig på 5-7 arbejdsdage. 
Med venlig hilsen,Frederik Graugaard HolmThoravej 12C

Opdatering på opgangspartier

Der er nu kun ca. 14 dage tilbage af projeket.

THV 14 påbegyndes mandag morgen. Der skal kranbil til for at fjerne parti, så respekter venligst afspærring på THV fra mandag morgen kl. 06:30.

Montage af parti kommer til at strække sig over to uger, men forhåbentligt er det lukket onsdag aften.

Mangelgennemgang af RMV19B, RMV19A, THV10, THV6 bliver foretaget onsdag den 10 marts, så der burde de være færdige. Når projektet er færdigt afvaskes alle partier komplet både indvendigt og udvendigt. Dette inkluderer vinduespolering.

RMV 21A bagdør bliver skiftet i løbet af de næste to uger.

RMV 21E dør bliver skiftet tirsdag og det forsøges at nå det hele på en dag.

RMV19A og RMV19B brolægger kommer tirsdag og laver ramperne.

Adgangskontrol og dørpumper
Der har været mange som har haft problemer med adgang til THV 6. Det testes i øjeblikket om det er strømmen der forsvinder med lyset. Der er muligvis en af lejlighederne i opgangen der har en forkert installation.

Tilbud fra Låsesmed – Brikker på egen dør

En del beboere har spurgt til om man kan købe en brikløsning til lejlighedens dør. Det kan man godt.

Dahlberg Låse & Sikring har lavet et tilbud med 30% rabat på materialerne. Det er ikke helt samme materialer til en enkeltdør og en dobbeltdør, så derfor skal man specificere døren ved bestilling. Bestillinger skal være foretaget inden 20 marts direkte til Dahlberg Låse, hvis rabat skal benyttes.

Nye opgangspartier

Der er fuld gang i montering af de sidste døre nu. Det betyder også at en del døre vil have begrænset adgang frem til midten af næste uge. Alle opgange har en dør der giver adgang med nøgle eller brik.

Pas på de døre der ikke har fået monteret pumpe endnu, så vi ikke får ødelagt dørene fra starten, så luk dem efter i er gået ud af dem.

Vi er klar over det er en smule besværligt, men skulle være løst i næste uge.

Thoravej 4 får også ny dør monteret i næste uge og det er hensigten den virker samme dag. Skulle der blive problemer kan det blive nødvendigt at benytte elevatoren for adgang ind til næste dag.

Næste uge kommer til at gå med at følge op og komme med på de etablerede partier og døre.

Til sidst bliver partiet på Thoravej 14 monteret.

Brolægger er bestilt til at lave indgangspartier ved RMV19A og RMV 19B.

Det er også besluttet at male en hvid linie der markerer at dørene åbner udad – Viceværten gør dette når materialer kommer. Sidderhedssensorer som er monteret på RMV 19A hoveddør bliver monteret alle steder.

Husnumre: Der er monteret klistermærke op Rentemestervej 19B. Der bliver bestilt lignende klistermærker til alle indgange fra terræn også de lejligheder der har direkte adgang fra terræn.

Brikløsning udvides også til vareelevatorer hvor elevator kan kaldes til terræn med brik i stedet for nøgle.

Prøvevinduer: Der arbejdes på et teknisk notat fra Gaihede omkring vinduerne. Der kommer et opslag om vinduerne når notat foreligger.