Nyt fra bestyrelsen

Kære alle,

Endnu en måned er gået, og foråret er over os.

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet, håber vi på at vi kan afholde generalforsamling inden udgangen af maj, men det kommer til at afhænge af forsamlingsforbuddet.

Det er glædeligt, at der er kommet så mange forslag til behandling på generalforsamlingen, og vi synes det er rigtigt at vente med afholdelse, til vi kan mødes fysisk og diskutere forslagene i fællesskab.

Bestyrelsen er gået i gang med at invitere forslagsstillere til et kort møde, hvor vi gennemgår indhold og motiv for forslagene, så vi sikrer en så smidig en gennemførsel af generalforsamlingen som muligt.

På seneste bestyrelsesmøde fremlagde Ina ideerne bag et forslag om et nyt altanprojekt. Ifølge DEAS kræver det en ny beslutning på generalforsamlingen. Der er pt. 20 interesserede ejere, og vi har besluttet at give et forhåndstilsagn, som projektgruppen kan arbejde med i forhold til udarbejdelse af projektmateriale, ansøgning til kommunen mm.

På næste bestyrelsesmøde vil vi nedsætte to projektgrupper, som kan arbejde videre med og lede gennemførslen af foreningens vision. Det drejer sig om renovering af opgange, udskiftning af vinduer og haveprojekt.

Vi arbejder med at synliggøre leverandøraftaler og tage de eksisterende aftaler op til revision. Vi arbejder blandt andet på at samle alle leverandør- og serviceaftaler, sådan at det er nemt for enhver tid siddende bestyrelse, at få et samlet og overskueligt overblik over hvilke aftaler der er indgået og hvilke aftaler foreningen er bundet af. Det er et tidskrævende arbejde, men det skal være med til at sikre både at vi får den rigtige kvalitet og den rigtige pris for opgaverne.

Rengøring af opgangene er også under lup samtidigt med, at vi forsat arbejder med at skabe struktur på viceværtens opgaver. Der kommer til at blive foretaget en hovedrengøring i alle opgangene ultimo april, hvor også effekter, som ikke må være placeret i opgangene, vil blive fjernet.

Udskiftning af opgangspartierne er ved at være færdiggjort. Michael har lovet at køre projektet til ende, selvom han har meldt sig ud af bestyrelsen. Projektet har affødt en del henvendelse om nye døre og dørtelefoner, som Michael håndterer. Tak for det!

Nye nøglebrikker skal ligesom systemnøglerne bestilles gennem Filip.

Vi arbejder på at udvide arealet til cykler, da oprydning af opgangene har medført et væsentligt større behov for udvendig cykelparkering. Mere herom senere.

Derudover vil der blive sat en låge op til trekanten, idet vi ikke ønsker besøg af kvarterets hunde på fodboldbanen.

Vi har revideret budgettet for 2021, hvor driften forventes at balancere med de ordinære indtægter. Budgettet bliver præsenteret på generalforsamlingen, men vi lægger det ud på hjemmesiden, så man kan gennemgå det og stille spørgsmål, hvis man ønsker det.

På bestyrelsens vegne.

Morten Brix