Nyt fra bestyrelsen April

Kære alle,

Hermed seneste nyt fra bestyrelsen efter bestyrelsesmødet den 27/4.

Vi har budt velkommen til Alexander Behrang som nyt bestyrelsesmedlem, efter at Michael valgte at trække sig fra arbejdet.

Alexander har påtaget sig opgaven med at håndtere nøgler, navneskilte, adgang til p-hus m.v. Alexander kan kontaktes på mailen: Alexander@efrentemester.dk

Ifølge planen for genåbning af samfundet, vil det først være muligt at samle hele foreningen efter sommerferien. Vi planlægger derfor at afholde generalforsamlingen ultimo august. Mere info herom, når vi har aftalt den eksakte dato med DEAS.

Nye opgangspartier: De nye opgangspartier er færdiginstallerede og projektet er afleveret til bestyrelsen. Vi synes det pryder facaderne, og det er en fornøjelse, at dørene åbner af sig selv, når man skal ud. Vi oplever fortsat en række indkøringsproblemer og misforståelser, som skal rettes op. Bestyrelsen laver derfor en yderligere gennemgang med byggerådgiveren, for at sikre, at konstaterede fejl og mangler på både døre og dørtelefoner bliver håndteret under garantiperioden og løst så hurtigt som muligt. Derudover laver vi beskrivelser, der bl.a. sikrer, at man ikke tvangsåbner dørene. Det kan dørpumperne nemlig ikke holde til.

Vi er også ved at udskifte de gamle dør nr. skilte. I løbet af måneden vil de sidste skilte blive skiftet ud med nye.

Vi har besluttet, at vi vil anvende byggerådgivere til de større projekter, som skal foretages. Det vil sige, at vi byder opgaven ud til minimum tre byggerådgivere. Den valgte byggerådgiver står herefter for beskrivelse af projektet, udbud og kvalificeret vurdering af indkomne tilbud. Opgaven vil også omfatte byggestyring og kontrol med den valgte entreprenør. Dermed sikrer vi så professionel en gennemførsel som muligt og vi sikrer samtidig at udvælgelsen ikke bliver subjektiv.

Vi ønsker at skabe projektgrupper blandt foreningens medlemmer for at idé-generere og håndtere projekterne. Disse grupper bliver så supporteret af den professionelle rådgiver, som vælges til hvert projekt. Planen er at skabe 2 projektgrupper for kommende projekter for at nå i mål med foreningens vision.

Vinduesudskiftning: Vi ønsker at igangsætte dette arbejde så hurtigt som muligt og vil gerne have 3-5 frivillige, som kunne tænke sig at være med til at sikre en så hurtig og sikker gennemførsel af denne del af visionen som muligt.

Haveprojekt: Også her vil vi gerne have 3-5 frivillige. Opgaven her har mere kreativ karakter indledningsvis, og vi forventer først at selve fornyelsen skal ske, når vi er færdige med vinduesudskiftning. Skriv til bestyrelse@eftrentemester.dk, hvis du har lyst til at være med i en af grupperne. Samtidigt er der også igangsat et altanprojekt vol. 2. Det er

Ina fra RMV19A som står for dette. Henvend jer til Ina, hvis i ønsker at være med og i ikke har tilmeldt jer endnu.

Nu hvor foråret er skudt i gang, har vi modtaget en del henvendelser omkring terrasser og beplantning. Det oprindelige forslag omkring terrasser giver anledning til fortolkningsspørgsmål, og vi bestræber os på at respektere forslaget og samtidig at tage hensyn til fællesarealer, kørearealer, fælles plantebede, m.v. når vi afgiver svar. Det håber vi, at der er forståelse for.

Vi har afsat en sum penge til beplantning af tommer bede, som vil blive genplantet til efteråret, hvor vi kan plante uden at skulle vande hver dag henover sommeren. Det nyanlagte bed vil blive tilsået med sommerblomster, så det ikke står tomt hele sommeren. Vi har også afsat penge til de indendørs plantekasser på reposerne.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelse@efrentemester.dk, hvis i har en tom blomsterkumme på etagen.

Vicevært: Vi har fornyet og ændret aftalen med vores vicevært Filip. Vi har nu fået kortlagt opgaverne, så vi sammen med Filip kan sikre en mere struktureret tilgang til løsning af foreningens behov. Vi glæder os til en ny tid i vores samarbejde med Filip med klare rammer og høj tillid. Filips arbejde vil blive delt op i ”sort dag” om mandagen, hvor han vil koncentrere sig om indedørs arealerne og skurene samt ”grøn dag” om torsdagen, hvor han vil koncentrere sig om de grønne arealer og gårde. Derudover er han til rådighed ad hoc, efter behov. Som noget nyt har Filip telefontid hver mandag og torsdag i tidsrummet 10-12.00.

Vi har fået gjort hovedrent i alle opgange. Fremover vil den ugentlige rengøring ikke være en del af viceværtens arbejde, men blive udført af vores nye samarbejdspartner. Der vil blive gjort rent i alle opgange hver uge lørdag eller søndag mellem 10-18. Rengøring består af støvsugning, aftørring af flader, balustre og gulvvask.

Cykelparkering: Vi arbejder fortsat på at etablere mere cykelparkering i foreningen. Vi arbejder på at udvide cykelskuret i den store gård, og på at finde andre alternative cykelskure. Vi henstiller som altid til, at alle cykler i videst muligt omfang parkeres på de afmærkede cykelpladser.

Affald: Vi har til stadighed udfordringer med overfyldte affaldsbeholdere og storskrald. En væsentlig del af viceværtens tid går derfor til at rydde op efter de beboere, som ikke følger anvisningerne. Som et tillæg til dette brev, har vi lavet en samlet beskrivelse af, hvilke ændringer vi er i gang med at implementere.

På bestyrelsens vegne

Morten

Storskrald (møbler, brandbart inventar, ikke byggeaffald eller hårde hvidevarer) Der er løbende problemer med afhentning af storskrald fra det nuværende ”Storskraldsrum”. Dels bliver der deponeret andet affald end storskrald, og dels er både lofthøjden for lav og døråbningerne for små til, at renovationen kan afhente det.

Det betyder helt enkelt, at viceværten bruger alt for meget tid på at tømme rummet, sortere og gøre klar til afhentning.

Vi vil derfor gøre storskraldsrummet til cykelparkering og lave en anden storskraldsordning i tråd med, hvad man gør andre steder.

Fra og med nu, bliver storskrald afhentet én gang om måneden. Det bliver den første mandag i måneden, første gang i juni.

Storskraldet afhentes på vendepladsen ved 21E og kan stilles der søndagen forinden efter 15:00 og indtil 06:00 mandag morgen, den første mandag i måneden. Der skal være 2 bunker, 1 med rent træ og en med andet(møbler, mm)

Farligt Affald (gasflasker, blækpatroner, kemi affald mm)

Afleveres i P-huset til højre for porten

Elektronik, hårde hvidevarer, byggeaffald, tøj, m.m.

Afleveres på den kommunale genbrugsstation og er ikke en del af ejerforeningens service til beboerne.

Øvrigt affald

Øvrigt affald sorteres og placeres i de respektive beholdere, som er placeret i aflåste skralderum.

Af hensyn til kapaciteten, har vi sat skilte op, der viser hvilke ejendomme, der bør aflevere sit skrald, hvor. Vi henstiller til, at I respekterer dette, da vi ellers oplever en meget skæv fordeling af mængden af skrald i de forskellige rum. Nogle er overfyldte, andre er knap fyldte.

Vi henstiller i øvrigt til, at man ikke deponerer affald på gulvene, men kun i beholdere. Overfyldte beholdere, som ikke kan lukkes kalder på rotterne.

Så for alles skyld, beder vi Jer respektere dette. Kontakt gerne viceværten, hvis i oplever fyldte beholdere.