Uddybning af pkt. “Toiletter” i nyhedsbrev

Hej

Jeg kan se at jeg ikke har fået specificeret punktet “Toiletter” godt nok i nyhedsbrevet. Det drejer sig om udskiftning af de bevægelige dele i cisternen. Disse skal udskiftes for at undgå skader grundet tilkalkning.

/Mette – Bestyrelsen

Nyhedsbrev januar 2020

Vi håber at I alle sammen kom godt ind i det nye år. Hermed en samlet opdatering på generelle informationer og status på bestyrelsens arbejde i den seneste tid. Vi har mange jern i ilden både med udførelsen af ”Visionen for Rentemestergården” og daglig drift. Vi har afprøvet at afsætte tid på bestyrelsesmøde med vores vicevært Filip og det gav et godt fælles indblik i hvad der rør sig i foreningen og hvad der ligger af opgaver.

Skader og forsikringpræmie

Vi oplever en stigning i antallet af forsikringsskader og det betyder også en væsentlig stigning i vores præmie. For at undgå at dette fremover er udviklingen kan I selv gøre en række ting

  1. Sæt jer ind i hvor man slukker for vandet i netop jeres lejlighed.  I langt de fleste lejligheder slukker man over loftet, via lemmen i badeværelset. I andre tilfælde sidder hanen i den lodrette forsyningsskakt der er til lejligheden.
  2. Vurder om skaden skal meldes til forsikring. Husk at der er en selvrisiko for jer som ejer på 5.000 kr.  Kontakt Filip så vil han hjælpe med at vurdere om forsikringen skal ind over

Hvis der er nogen i foreningen, som har forstand på forsikring og kan hjælpe med optimering af vores forsikringsdækning så hører vi meget gerne fra jer på bestyrelse@efrentemester.dk.

Generalforsamling

Generalforsamling forventes afholdt 24/3. Nærmere information følger med den officielle indkaldelse. I henhold til vedtægterne er fristen for indsendelse af forslag 15/2. Disse sendes til bestyrelse@efrentemester.dk.

Der ligger meget spændende arbejde forude for bestyrelsen og vi har behov for flere der stiller op og som gerne vil byde ind. Gerne nogen der kan bidrage med kompetencer indenfor projektledelse og økonomi (for at sikre at vi ikke betaler for meget for tingene).

Prøverepos

Prøvereposet i Rentemestervej 21A, 1 sal er ved at blive færdiggjort. Der bliver mulighed for at komme med kommentarer når det er færdigt. Der kommer skema ud så man har mulighed for at byde ind.

Storskraldsrum

Storskraldsrummet er ved at være klar til genåbning. Filip/Viceværten maler en streg på væggen i 120 cm højde. Man må ikke stable over denne højde for så tager de ikke imod pga. arbejdssikkerhed. Filip giver besked når rummet kan tages i brug.

Udskiftning af opgangspartier

Vi afventer byggetilladels,e som blev  sendt december 2019.

Blomsterkummer til trafikbegrænsning

Da vi har fået flere henvendelser omkring blomsterkasser ved Thoravej 4 vil disse blive flyttet så man kan køre ind til TV6 og TV10. Der vil dog fortsat være lukket for gennemkørsel.

P-hus

Der er bestilt udbedring af fuger i p-hus. Vi afventer bedre vejr.

Udskiftning af bevægelige dele på toiletter

Filip sætter sedler op omkring hvornår jeres opgang skal have udskiftet delene i jeres toiletter så I ved hvornår I skal være hjemme (eller aftale med en nabo omkring nøgler).

Hvis man ikke får det skiftet vil en eventuel forsikringssag som følge heraf ikke være dækket under ejerforeningens forsikring.

Navne på dørtelefoner

Filip overtager denne opgave. Hvis sedlen ikke passer så skriv til Filip på vicevaert@efrentemester.dk

Loftsgruppe

Vi havde på bestyrelsesmøde d. 14. januar besøg af loftgruppen. Det forventes at der kommer et oplæg til generalforsamling. Det forventes at 10-15 lejligheder gerne vil deltage i projektet.

Radiatorventiler

Det har vist sig at der ikke er mulighed for at hente besparelse gennem mængderabat ved at gøre det fælles for foreningen så derfor er dette droppet. Vi opfordrer til at man selv kontakter fagmand for at få dem skiftet.

Altanprojektet

Vi har fået information fra altanprojektet. Arbejde påbegyndes uge 7 forventes færdigt uge 19.

Invitation fra Rentemesterhaven

Vi vil gerne invitere Rentemestergården til Taghavedag hos Rentemesterhaven søndag d. 27 oktober kl 13.

Vi skal luge, lægge løg, drikke kaffe og spise kage. I er meget velkomme til at kigge forbi, se vores taghave og hilse på.

Mvh og på vegne af Taghaveudvalget og bestyrelsen i Rentemesterhaven,
Nikoline

Nyhedsbrev Oktober 2019

Siden sidst

Siden sidste nyhedsbrev har bestyrelsen knoklet med “Visionen for Rentemestergården”. Der er rigtig mange aktiviteter, der skal holdes styr på med både opgange, vinduer og tag, alt sammen ved siden af den daglige drift af ejerforeningen og vores civile liv.

Vision for Rentemestergården

Bestyrelsens har nedsat en arbejdsgruppe til håndtering af visionen, herunder ca. ugentlige møde med de mange forskellige interessenter.

Prøverepos er påbegyndt i Rentemestervej 21 A, 1. sal. Vi melder ud når der er færdigt.

Det forventes at der senest slutningen af november er indgået aftaler om opgangspartierne og forventer levering senest i slutningen af 2. kvartal 2020.

Der har været et haveudvalgsmøde, hvor der er kommet mange gode inputs til vores udearealer. Det første arbejde med etablering af bed langs bygningen mod Rentemestervej er påbegyndt. Bedet beplantes til foråret.

Påbegyndt og snarligt kommende arbejder i Rentemestergården, som ikke er under visionen

Arbejdet med at tætne taget (alle vandrette flader) er påbegyndt. Arbejdet forventes færdigt inden udgangen af november.

Projekt med udskiftning af radiatorventiler. Bestyrelsen har fundet at stordriftsfordelene ved at få en VVS’er ud og skrifte alle de radiatorventiler der må være i stykker/dårlige på en gang er værd at tage. Der vil være en egenbetaling på ca. 300,- kr. pr. radiator. Samtidig udskiftning af indmad i toilet for at undgå vandskader, for at få en samlet løsning for alle lejligheder. Hvis evt. radiatorventiler skiftes samtidig, vil det spare en adgang til lejligheden.

Andet

Hjemmesiden har desværre været nede og vi har ikke fået notifikationer omkring beskeder på hjemmesiden i noget tid. Det er fikset nu, men vi har en backlog af beskeder som vi arbejder os igennem i den kommende tid.

Vi arbejder derudover med at optimere vores proces for håndtering af forsikringsskader.

Vedr. skyderier og ræs på Frederiksborgvej så tager Kristian kommunikationen videre og agerer som kontaktpunkt i bestyrelsen og er allerede i dialog med kontakter i Borgerrepræsentationen.

Kontaktformular til bestyrelsen har været nede

Kære beboere

Vi er i bestyrelsen blevet opmærksomme på problemer med kontaktformularen på hjemmesiden. Denne har åbenbart været nede et stykke tid.

Indtil det er fikset kan bestyrelsen kontaktes på bestyrelse@efrentemester.dk

Vi følger op på de oversete indlæg i den nærmeste tid

På vegne af bestyrelsen

Mette

Inputs til forskønnelse af udearealer

Kære alle “Rentemestergårds-beboere”

Tiden er kommet til at tage hul på den del af visionen for forskønnelse af Rentemestergården, som vedrører vores udearealer og der vil vi i bestyrelsen gerne bede om jeres inputs.

Derfor holder vi opstartsmøde mandag d. 16/9 kl. 20 hos Line Watt på Rentemestervej 21A, st, lejl. 1. Skriv til line@watt.as om du har tænkt dig at deltage så vi har et overblik. Frist for tilmelding inden onsdag d. 11/9

Vel mødt

Bestyrelsen

Nyhedsbrev Sommer 2019

Nyhedsbrev Juli 2019

Bestyrelsen siden sidst
Siden sidst har vi i EF Rentemestergården haft både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. På begge generalforsamlinger blev der stemt ”ja” til bestyrelsens vision for Rentemestergården, det er vi i bestyrelsen meget glade for, og der er allerede igangsat arbejder i den forbindelse.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Michael som formand og Mette som sekretær/næstformand.
Bestyrelsesmedlemmer holder sommerferie indtil 20. august, så der kan forventes længere svartider på spørgsmål lige pt.
Vision for Rentemestergården
Arbejdet vedrørende visionen på opgangene er skudt i gang med indhentning af lysberegning, brandnotat, loftplan og opdateret tilbud fra entreprenøren.
Myndighedsbehandling af opgangene og facader som helhed er under udarbejdelse og fremsendes til kommunen hurtigst muligt.
Projektgennemgangsmøde med entreprenørerne vedr. opgangspartierne og efterfølgende verificering af tilbudsprisen og kontrahering med den valgte entreprenør.
Skraldeskure
Der kommer dørpumper på skraldeskurene
Mht. storskraldsrummet afventer vi den nye dør og tilretning af rummet, før rummet kan genåbne. Først der kan det benyttes igen – så de der allerede har stillet ting dernede bedes fjerne det omgående.
Elevatorer
Der har været sabotage af en af elevatorerne, der var sat et klistermærke på lysbåndet. Til info koster det 6.100 kr. fra den fælles kasse at få elevatoren til at køre efter sikkerhedsforskrifterne igen. Så lad være med det.
Tagterrasser
Der er kommet nye borde og stole til tagterrasserne (2 borde og 16 stole per terrasse). Tak til de der gav en hånd med at få det til at lykkes.
Socialt
Fællesarealer er til brug for alle. Man kan godt advare om at man regner med at bruge gårde eller tagterrasser til fødselsdag eller lign., men ikke forvente at andre holder sig væk.
Sommerfest 7/9 – mere info følger fra socialt udvalg.

Fyldning af container søndag kl 9

Søndag morgen skal vi have fyldt containeren med de slidte og udtjente borde og stole fra tagterrasserne.

Containeren ankommer fredag. Lørdag er der sidste mulighed for at fjerne alle borde og stole som ønskes nyt liv i sommerhuset, kolonihaven eller andet sted. Der står stadig møbler på terrasserne i TV10, TV 14 og RMV 21A som kan hentes.

Søndag kl. 9 mødes alle morgenfriske, der er klar til at give et nap med i lille gård, hvor opgaverne uddelegeres.

Info: Søndag eftermiddag og frem til afhentning, må containeren hjertens gerne anvendes til andet storskrald.

Borde og stole til tagterrasserne står i opgange

Så er alle nye borde og stole fordelt i opgangene (2 borde + 16 stole per tagterrasse). Stolene er leveret samlet og der medfølger værktøj i æskerne til bordene.

Hver opgang er ansvarlig for at få samlet og båret det gamle ned foran storskraldsrummet. I skrivende stund er RMV 19A og 19B gjort færdige.

Vi anbefaler at man laver en fælles aftale i opgangen og får det klaret hurtigst muligt.

De gamle møbler skal bæres ned foran storskraldsrummet er fortsat til fri afhentning. Vi bestiller en container til det der ikke kan genbruges.

Tak til de der mødte op og gav en hånd trods regnen det var effektivt.

Bestyrelsen